برای دریافت آدرس های جدید در کانال تلگرام زرفیلم عضو شودعضویت
دریافت آدرس های جدید در تلگرام عضویت
دانلود اپلیکیشن
باکس آفیس
هفته های اکران1
فروش آخر هفته24.4
فروش کل24.4
هفته های اکران2
فروش آخر هفته1.9
فروش کل9.5
3 boxoffice
هفته های اکران6
فروش آخر هفته0.778
فروش کل29.0
4 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران4
فروش آخر هفته0.578
فروش کل10.7
هفته های اکران5
فروش آخر هفته0.495
فروش کل24.1
6 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران6
فروش آخر هفته0.384
فروش کل13.6
7 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران4
فروش آخر هفته0.259
فروش کل5.0
8 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران4
فروش آخر هفته0.219
فروش کل5.5
هفته های اکران1
فروش آخر هفته0.136
فروش کل0.136
هفته های اکران3
فروش آخر هفته0.076
فروش کل1.7